Algemene voorwaarden

Wouter Berghuis, gevestigd te Scheldestraat 32 2025RJ Haarlem, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: 59834684 stelt voorop dat hij zich altijd zal inspannen om zijn beste kwaliteit van dienstverlening te bieden en dat hij zich tot het alleruiterste zal inspannen voor de tevredenheid van zijn klanten.Artikel 1 Definities

1.1 Opdrachtgever: consument (natuurlijk persoon) of bedrijf (rechtspersoon) die aan Wouter Berghuis een opdracht verleent tot het uitvoeren van de door Wouter Berghuis aangeboden diensten;

1.2 Opdrachten: de bij de overeenkomst afgesproken zaken, omvattend de producten en diensten die geleverd worden door Wouter Berghuis, die ten uitvoer dienen te worden gebracht of uitgevoerd zijn op (een) bepaalde datum(s);

1.3 Diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder werkzaamheden als zelfstandig werkend kok, sous-chef en chef-kok alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht;

1.4 Factuursom: Het totale bedrag dat de opdrachtgever dient te voldoen bij een overeengekomen opdracht.


Artikel 2 Geldigheid van deze algemene voorwaarden.

2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten tot levering van producten en/of diensten, welke worden uitgebracht, resp. aangegaan door Wouter Berghuis;

2.2 De opdracht van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden;

2.3 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen;

2.4 Op overeenkomsten aangegaan door Wouter Berghuis zijn nimmer algemene bepalingen of inkoopvoorwaarden van opdrachtgever van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen;

2.5 Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

Artikel 3 Offertes

3.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel schriftelijk is vastgelegd;

3.2 Een offerte heeft een geldigheid van 14 dagen, daarna vervalt de offerte;

3.3 Alle offertes zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief andere heffingen en reiskosten, tenzij anders schriftelijk overeengekomen;

3.4 Een opdracht komt tot stand na schriftelijke bevestiging van beide partijen;

3.5 Offertes zijn op basis van voorcalculatie en nimmer bindend;

3.6 Bij offertes hoger dan €500 zal Wouter Berghuis gerechtigd zijn een voorschot van 50% te verlangen;

3.7 Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.


Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

4.1 De gesloten overeenkomsten leidt voor Wouter Berghuis tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij Wouter Berghuis gehouden is zijn verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Wouter Berghuis verlangd kan worden;

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Wouter Berghuis het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden;

4.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Wouter Berghuis aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig worden verstrekt;

4.4 Wouter Berghuis is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat op Wouter Berghuis is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 5 Facturen en betaling

5.1 Facturering geschiedt bij opdrachten langer dan 1 week wekelijks, anders zal de facturering geschieden bij het aflopen van de opdracht. Als de aard van de opdracht dit verlangt kan de facturering ook maandelijks plaatsvinden, zij het in schriftelijke overeenkomst tussen beide partijen;

5.2 Betalingen en aanbetalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden;

5.3 Bij niet tijdig betalen van de factuur zullen eventuele administratiekosten, rente, incassokosten en overige niet voorziene kosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht worden;

5.4 Indien de verzending van een betalingsherinnering noodzakelijk blijkt zal €7,50 administratiekosten in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever;

5.5 In geval tijdige betaling van een tussentijdse factuur of aanbetaling uitblijft is Wouter Berghuis gerechtigd de overeenkomst te ontbinden;

5.6 Facturering zal plaatsvinden op basis van nacalculatie tenzij anders overeen gekomen.

5.7 Waneer bij een overeengekomen werkdag gebaseerd op te werken uren, de werkdag minder dan 6 gewerkte uren bevat, worden er 6 werkuren in rekening gebracht.

5.8 Reiskosten vergoeding, er zal een reiskosten vergoeding van €0,27 worden gerekend per KM of de kosten van het gebruik maken van het openbaarvervoer, deze kosten zullen worden opgenomen in de factuur;


Artikel 6 Annulering

6.1 Langer dan een week voor aanvang van een opdracht is deze kosteloos te annuleren;

6.2 In geval van annulering van de opdracht tot 3 dagen voor aanvang van de opdracht zal 50% van de totale factuursom in rekening gebracht worden;

6.3 In geval van annulering van de opdracht binnen 3 dagen tot de aanvang van de opdracht zal 75% van de totale factuursom in rekening gebracht worden;

6.4 Eventuele onvoorziene of uitzonderlijke kosten zullen bij de opdrachtgever in rekening gebracht worden.


Artikel 7 Geheimhouding

7.1 Wouter Berghuis verplicht zich eraan alle vertrouwelijke gegevens en

informatie van de opdrachtgever (zoals onder andere bedrijfsgegevens en recepturen) zorgvuldig te bewaren en geheim te houden;

7.2 Opdrachtgever verplicht zich eraan alle vertrouwelijke gegevens en informatie van Wouter Berghuis (zoals onder andere tarieven, recepturen en opdracht-specifieke afspraken) zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

Artikel 8 Eigendommen

8.1 Wouter Berghuis zal indien nodig op locatie gebruik maken van eigendommen van de opdrachtgever. In dit geval zal Wouter Berghuis met dezelfde zorg en aandacht omgaan met deze zaken als eigen zaken en eigendommen;

8.2 Alle eigendommen van Wouter Berghuis welke gebruikt worden voor de uitvoering van de opdracht blijven ten alle tijden eigendom van Wouter Berghuis;

8.3 Bij schade of teniet gaan van de aan de opdrachtgever beschikbaar gestelde zaken zoals genoemd bij lid 8.2 zullen aan opdrachtgever in rekening gebracht worden.


Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Wouter Berghuis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan apparatuur en materialen tijdens de diensten, tenzij schade het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Wouter Berghuis;

9.2 De uitsluiting van aansprakelijkheid als bedoeld in lid 9.1 geldt niet indien en voor zover Wouter Berghuis het risico van aansprakelijkheid verzekerd heeft en deze verzekering in het betreffende geval daadwerkelijk tot uitkering komt. De aansprakelijkheid Wouter Berghuis is in dat geval beperkt tot het daadwerkelijk door de verzekeringsmaatschappij uitgekeerde bedrag;

9.3 Wouter Berghuis is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 10 Overmacht

10.1 Wouter Berghuis is niet gehouden tot (tijdige) nakoming van de overeenkomst en/of betaling van enige schadevergoeding aan de opdrachtgever in geval Wouter Berghuis als gevolg van overmacht verhinderd wordt om enige verplichting (tijdig) na te komen;

10.2 In geval Wouter Berghuis als gevolg van een overmacht situatie niet in staat is om (tijdig) aan enige verplichting uit de overeenkomst te voldoen, zal hij de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen;

10.3 Indien Wouter Berghuis bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Wouter Berghuis gerechtigd om het reeds geleverde deel c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betreft het een afzonderlijke opdracht.

Artikel 11 Toepasselijk Recht

11.1 De verhouding tussen opdrachtgever en Wouter Berghuis wordt beheerst door Nederlands recht;

11.2 Eventuele, tussen partijen gerezen geschillen naar aanleiding van en/of verband houdende met deze overeenkomst, worden in eerste instantie voorgelegd aan een bevoegde rechter in de regio van Wouter Berghuis, behoudens voor zover dwingrechtelijke regels de bevoegdheid van een andere kantonrechter bepalen.